ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខែ

សមត្ថភាពត្រូវតែធំជាងគោលដៅ សមត្ថភាពត្រូវតែធំជាងបញ្ហា ទើបសេចក្តីប្រាថ្នាក្លាយជាការពិត

ដៃគូសហការគាំទ្រជួយសហគ្រិនកម្ពុជា